ID9 ROOF Roof Program

ID ROOF Roof Program โปรแกรมคำนวณหลังคาจาก ID ROOF ช่วยให้คุณสามารถคำนวณวัสดุที่ต้องใช้ในการก่อสร้างบ้าน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆของคุณ สามารถระบุสัดส่วนความยาว ความกว้าง ความสูง และสัดส่วนต่างๆ ของตัวอาคาร งานก่อสร้างของคุณได้ พร้อมคำนวณให้คุณแบบระบบอัตโนมัติ ด้วยระบบการคำนวณหลังที่ได้มาตรฐาน

idroof

โปรแกรมคำนวณหลังคา

คำนวณหลังคาหน้าจั่ว

หลังคาทรงหน้าจั่ว

ระยะเสาด้านยาวของอาคาร เมตร

ระยะเสาด้านกว้างของอาคาร เมตร (ด้านที่มีจั่ว)

ความสูงของดั้ง หน้าจั่ว เมตร

ระยะยื่นชายคา จากเสา (ระยะยื่นชายคาจากเสาเป็น เซ็นติเมตร) เซ็นติเมตรคิดเป็นพื้นที่มุงหลังคาจำนวน : ตารางเมตร

จันทันยาว : เมตร

มุมหลังคาเอียง : องศา (ควรอยู่ระหว่าง 10-45 องศา)

อกไก่ยาว เมตร

คำนวณหลังคาทรงปั้นหยา

หลังคาทรงปั้นหยา

ระยะเสาด้านยาวของอาคาร เมตร

ระยะเสาด้านกว้างของอาคาร เมตร (ด้านที่มีจั่ว)

ระยะยื่นชายคา จากเสา (ระยะยื่นชายคาจากเสาเป็น เซ็นติเมตร) เซ็นติเมตรคิดเป็นพื้นที่มุงหลังคาจำนวน : ตารางเมตร

ต้องตั้งเสาดั้ง สูงขึ้น/และล่นจากเสามา : เมตร

จันทันยาว : เมตร

มุมหลังคาสันตะเฆ่เอียง : องศา

ยาว : เมตร

อกไก่ยาว เมตร